Krav til ansættelseskontrakter

Minimumskrav til ansættelseskontrakter

1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse.

2. Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsageligt udføres, oplysning om, at lønmodtageren er beskæftiget på forskellige steder samt om hovedsæde eller arbejdsgiverens adresse.

3. Beskrivelse af arbejdet eller angivelse af medarbejderens titel, rang, stilling eller jobkategori.

4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

5. Ansættelsesforholdets forventede varighed, hvor der ikke er tale om tidsubestemt ansættelse.

6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

7. Varigheden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller reglerne herom.

8. Den Gældende eller aftalte løn, som medarbejderen har ret til ved ansættelsesforholdets påbegyndelse, samt tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og logi. Endvidere skal der oplyses om lønnens udbetalingsterminer.

9. Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

10. Angivelse af hvilke kollektive overenskomster eller aftaler der regulerer arbejdsforholdet. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det endvidere oplyses, hvem disse parter er.

Disse oplysninger skal SENEST INDEN FOR EN MÅNED efter, at ansættelsesforholdet er påbegyndt – også selv om ansættelsesforholdet eventuelt er ophørt forinden, se afsnit ovenfor – gives på en af følgende måder:

* En skriftlig erklæring, som indeholder oplysning om alle væsentlige vilkår for      ansættelsesforholdet bortset fra de oplysninger, der eventuelt er givet i et af de neden for nævnte dokumenter.

* En skriftlig arbejdskontrakt

* Et ansættelsesbrev

* Et eller flere andre dokumenter, forudsat at mindst et af disse indeholder samtlige oplysninger nævnt i ovenstående punkt 1-4, 8 og  9

Hvis du ansætter en elev så husk også at uddannelsesaftalen skal være indgået INDEN praktikstart.